Program Național de Dezvoltare Rurală

Submăsura 4.1 – Investiții în exploatații agricole

SCOP:  sprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe.

Obiectivele specifice vizate:

 • îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor agricole prin creșterea competitivității activității agricole, a diversificării producției agricole și a calități produselor obținute;
 • Restructurarea exploatațiilor de dimensiuni mici și medii și transformarea acestora în exploatații comerciale;
 • Respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investiții;
 • Creșterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei și comercializarea directă a acestora în vederea creării și promovării lanțurilor alimentare integrate.

 

Submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiții în prelucrarea/ comercializarea și/ sau dezvoltarea de produse agricole”

SCOP:  sprijinirea întreprinderilor care realizează investiții corporale și necorporale pentru procesarea și marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunității Europene, cu excepția produselor pescărești.

Obiectivele specifice vizate

 • Înființarea și/ sau modernizarea unităților de procesare și comercializare;
 • Introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese;
 • Aplicarea măsurilor de protecția mediului inclusiv scăderea consumului de energie și a emisiilor GES;
 • Promovarea investițiilor pentru producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile;
 • Creşterea numărului de locuri de muncă.

 

Submăsura 4.3 – Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice

SCOP: îmbunătățirea performanței economice a tuturor fermelor şi facilitarea restructurării şi modernizării fermelor, în special în vederea creşterii participării şi orientării către piaţă, cât şi a diversificării agricole, îmbunătăţirea performanţei economice a pădurilor, cât și eficientizarea utilizării apei în agricultură

Obiectivele specifice vizate

IRIGAȚII:

 • Modernizarea infrastructurii de irigații.

AGRICOL:

 • Cresterea competitivităţii sectorului agricol prin îmbunătăţirea accesibilităţii exploataţiilor agricole;
 • Modernizarea şi adaptarea căilor de acces;
 • Asigurarea unei bune aprovizionare şi un acces mai facil către consumatori şi pieţele de desfacere.

SILVIC:

 • Înființarea, extinderea și modernizarea căilor de acces în cadrul fondului forestier.

 

Submăsura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

SCOP:  sprijinire a stabilirii pentru prima dată a tinerilor fermieri ca șefi/ conducători unici ai unei exploatații agricole.

Obiectivele specifice vizate

 • Creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă caşefi/conducători de exploataţie, fiind încurajați să devină competitivi, să se asocieze, să participe la lanţurile alimentare integrate;
 • Îmbunătăţirea managementului, creşterea competitivităţii sectorului agricol şi sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate cu cerinţele pentru protecţia mediului, igienă şi bunăstarea animalelor și siguranţa la locul de muncă;
 • Crearea posibilității tinerilor fermieri rezidenți, cu un minim de cunoștinte de bază, în vederea instalării ca şefi/ conducători ai exploatației agricole.
 • Încurajarea tinerilor și a familiilor din mediul rural de a se stabili în mediul rural, ceea ce va crea un efect pozitiv asupra economiei naționale în general.

 

Submăsura 6.2 – Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale

SCOP: sprijinirea facilitării diversificării prin înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, în vederea unei dezvoltări economice durabile, creării de locuri de muncă și reducerii sărăciei în spațiul rural.

Obiectivele specifice vizate

 • Crearea de noi activități neagricole, în special, pentru fermierii de mici dimensiuni saumembrii familiilor lor și în general, pentru micii întreprinzători din mediul rural;
 • Diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor și crearea de locuri de muncă în spațiul rural;
 • Încurajarea menținerii și dezvoltării activităților tradiționale;
Submăsura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

SCOP: sprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe.

 

Submăsura 6.4 – Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole

SCOP:  sprijin pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici din mediul rural, care își creează sau dezvoltă activități non-agricole în zonele rurale.

Obiectivele specifice vizate

 • Stimularea mediului de afaceri din rural, contribuind la creșterea numărului de activități non-agricole desfășurate în zonele rurale;
 • Dezvoltarea activităților non-agricole existente; crearea de locuri de muncă, creșterea veniturilor populației rurale și diminuarea disparităților dintre rural și urban;

 

Submăsura 6.5 – Schema pentru micii fermieri

SCOP: sprijinire a micilor fermieri care au participat la schema de mici fermieri din Pilonul 1 (plăţi directe către fermieri) pentru cel puţin un an şi care se angajează să transfere definitiv altui fermier întreaga lor exploataţie şi drepturile de plată corespunzătoare.

Obiectivele specifice vizate

 • Cedarea terenurilor în mod voluntar de către unii fermieri în favoarea altor fermieri, în scopul facilitării comasării terenurilor și, în consecință, alături de alte măsuri conduce la restructurarea fermelor.
 • Prioritizarea fermierilor care cedează o exploatație cu o suprafață mai mare și în acele zone în care terenul are un potențial ridicat.
  Submăsura are o puternică legătură cu măsurile care vizează investițiile în ferme, sprijinindu-le în favoarea restructurării şi creșterii competitivității;

 

Submăsura 7.2 – Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică

SCOP:   – creare și modernizare a infrastructurii rutiere locale și a sistemelor de alimentare cu apă/apă uzată, constituie elemente de bază pentru comunitatea rurală;

-crearea și modernizarea infrastructurii educaționale ante și preșcolară și a infrastructurii de învățământ secundar superior, cu profil resurse naturale și protecția mediului dar și a școlilor profesionale în domeniul agricol.

Obiectivele specifice vizate

 • Crearea infrastructurii rutieră de interes local și o infrastructură de apă/ apă uzată îmbunătățite, care vor contribui la diminuarea tendințelor de declin social și economic și la îmbunătățirea nivelului de trai în zonele rurale;
 • Îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populația rurală și la stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural-urban;

 

Submăsura 7.6 – Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural

SCOP: protejare a patrimoniului cultural sau/ și realizare a investițiilor pentru conservarea moștenirii de interes local, a așezămintelor monahale inclusiv a modernizării așezămintelor culturale.

Obiectivele specifice vizate

 • Susținerea investițiilor de restaurare, conservare și accesibilizare a patrimoniului cultural imobil de interes local, a așezămintelor monahale inclusiv a așezămintelor culturale;
 • Punerea în valoare a moștenirii culturale locale, la promovarea turismului rural, conducând astfel la creșterea nivelului de trai în zonele rurale;
 • Dezvoltare locală sustenabilă

 

Submăsura 8.1 – Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite

SCOP:

 • de creştere a suprafeţei ocupate de păduri la nivel național;
 • de acoperire a costurilor lucrărilor de înființare a plantației, a celor de întreținere a plantațiilor pe o perioadă de maximum 6 ani până la închiderea stării de masiv;
 • de acoperire a costurilor determinate de efectuarea a două lucrări de îngrijire a arboretelor după închiderea stării de masiv;
 • de acoperire a pierderilor de venit agricol pentru o perioadă de 12 ani pentru suprafața împădurită.

Obiectivele specifice vizate

 • Promovarea sechestrării carbonului;
 • Adaptarea la efectele schimbărilor climatice;
 • Reducerea eroziunii solului;
 • Îmbunătățirea capacității de retenție a apei;
 • Refacerea și conservarea biodiversității locale.

 

Submăsura 9.1 – Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol

SCOP: încurajarea înființării și funcționării administrative a grupurilor de producători, recunoscute în conformitate cu prevederile legislației naționale.

Obiectivele specifice vizate

 • Adaptarea producției și a produselor producătorilor care sunt membri ai acestor grupuri la cerințele pieței;
 • Introducerea în comun a produselor pe piață, inclusiv pregătirea pentru vânzare, centralizarea vânzărilor și aprovizionarea cumpărătorilor en gros;
 • Stabilirea unor norme comune privind informarea asupra producției, acordând o atenție deosebită recoltării și disponibilității;
 • Realizarea unor activități care pot fi desfășurate de către grupurile de producători, cum ar fi dezvoltarea competențelor în materie de exploatare și de comercializare, precum și organizarea și facilitarea proceselor de inovare și pentru protejarea mediului.

 

Submăsura 16.4 și submăsura 16.4a  – Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol

SCOP: cooperarea dintre actori în sectorul agro-alimentar, inclusiv din sectorul pomicol, pentru a comercializa produsele din lanțurile scurte de aprovizionare și a facilita utilizarea metodelor inovatoare de comercializare a produselor şi atragerea unor categorii noi de consumatori.

Obiectivele specifice vizate

 • Cooperarea dintre fermieri, procesatori, comercianţi alimentari cu amănuntul, restaurante, hoteluri şi alte forme de cazare în mediul rural,
 • Realizarea de parteneriate cu organizații neguvernamentale şi autorităţi publice;
 • Promovarea cooperării între actorii locali, în scopul comercializării produselor agoalimentare prin intermediul lanțurilor scurte de aprovizionare.