Program Operațional de Pescuit

PU1-Promovarea pescuitului durabil din punctul de vedere al mediului, eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv şi bazat pe cunoaştere

Principalele interventii strategice:

 • Creşterea competitivităţii flotei de pescuit (marin şi interior) odată cu protejarea biodiversităţii şi a stocurilor de peşti prin sprijinirea implementării acţiunilor care vor asigura conformitatea cu obligaţia de debarcare a întregii capturi, eficienţă energetică, control şi trasabilitate, îmbunătăţirea punctelor de prima vânzare în porturi de pescuit şi locuri de debarcare.
 • Creşterea venitului pescarilor, inclusiv din pescuitul intern, odata cu reducerea impactului pescuitului asupra ecosistemelor prin sprijinirea diversificării veniturilor pescarilor prin activităţi complementare şi restaurarea biodiversităţii şi reducerea efectelor pescuitului fantomă prin colectarea deşeurilor marine.
 • Sprijinirea pescarilor în ce priveşte conformitatea cu cerinţele cadrului administrativ şi legislativ, prin consolidarea organizaţiilor de producători, şi implementarea inovării , prin transferul de cunoştinţe prin servicii de consultanţă în domeniul economic sau de protecţia mediului.

 

PU2-Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive şi bazate pe cunoaştere

Principalele interventii strategice:

 • Sprijin pentru întărirea dezvoltării tehnologice, inovare şi transfer de cunoştinţe, care va permite dezvoltarea cunoştinţelor tehnice, ştiinţifice sau organizaţionale în fermele de acvacultură, diversificarea producţiei cu specii cu potenţial bun de piaţă, îmbunătăţirea semnificativă a produselor, proceselor şi sistemelor organizaţionale la nivelul fermei; studierea fezabilităţii tehnice şi economice a produselor şi proceselor inovative.
 • Creşterea competitivităţii întreprinderilor de acvacultură, inclusiv îmbunătăţirea condiţiilor de siguranţă şi de lucru, în particular pentru IMM. Este vizat sprijinul pentru atingerea unei dezvoltări competitive a acvaculturii la crearea şi modernizarea fermelor de acvacultură.
 • Protecţia şi refacerea biodiversităţii acvatice şi îmbunătăţirea ecosistemelor legate de acvacultură şi promovarea acvaculturii eficiente din punct de vedere a resurselor prin investiţii care să conducă la creşterea eficienţei energetice şi a resurselor, reducerea utilizării apei şi a substanţelor chimice, şi tranziţia de la acvacultura tradiţională la acvacultura ecologică.
 • Promovarea acvaculturii cu un nivel înalt de protecţie a mediului, şi promovarea sănătatii şi bunăstării animale, îmbunătăţirea calităţii apei, zonele umede şi biodiversitatea acvatică prin furnizarea de servicii de mediu prin ferme care fac obiectul cerințelor specifice de management rezultate în urma desemnării zonelor Natura 2000.

 

PU3-Încurajarea punerii în aplicare a PCP

Principalele interventii strategice:

 • Imbunătăţirea şi furnizarea de cunoştinţe ştiinţifice ca şi îmbunătăţirea colectării şi managementului datelor;
 • Asigurarea de sprijin pentru monitorizare, control şi sancţionare, prin creşterea capacităţii instituţionale şi a eficienţei administraţiei publice, fără creşterea poverii administrative.

 

PU4-Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi sporirea coeziunii teritoriale

Principalele interventii strategice:

 • creşterea numărului de locuri de muncă, atât directe, pentru pescari şi acvacultori, cât şi indirecte (marketing, procesare, IT, asigurări etc.)
 • diversificarea către activităţi alternative şi complementare (cum ar fi eco-turismul) care vor sprijini întărirea economiilor locale, furnizând în acelaşi timp un nivel mai ridicat al protecţiei mediului.

 

PU5-Stimularea comercializării şi prelucrării

Principalele interventii strategice:

Imbunătăţirea organizarii de piaţă pentru produsele din pescuit şi acvacultura.

 • încurajarea investiţiilor pentru modernizare în sectoarele de procesare şi marketing-va fi acordată asistenţă pentru crearea şi extinderea capacităţilor de producţie, ce vor permite unităţilor de procesare să se conformeze cerinţelor de piaţă, ţinând cont atât de specificaţiile supermaket-urilor cât şi de preferinţele consumatorilor.

 

PU6-Politica Maritima Integrata
 • Consolidare a mediul pentru schimbul de informaţii pentru domeniul supravegherii maritime al UE.