Program Operațional Dezvoltare Regională

Axa Prioritară 1 – Promovarea transferului tehnologic

Tipuri de activități

 • crearea, modernizarea şi extinderea infrastructurilor de inovare şi transfer tehnologic, inclusiv dotare

Potențiali beneficiari

 • Entități juridic constituite care desfășoară sau își creează o infrastructură cu rol de transfer tehnologic

 

Axa Prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

Tipuri de activități

 • construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii IMM, inclusiv dotare cu instalații, echipamente (inclusiv sisteme IT), utilaje, mașini, inclusiv noi tehnologii crearea/ modernizare/ extinderea incubatoarelor/ acceleratoarelor de afaceri, inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente

Potențiali beneficiari

 • IMM uri

 

Axa Prioritară 3 – Sprijinirea creșterii eficienței energetice în clădirile publice

Tipuri de activități

 • eficiență energetică a clădirilor publice, inclusiv măsuri de consolidare a acestora
 • eficiență energetică a clădirilor rezidențiale, inclusiv măsuri de consolidare a acestora
 • investiții în iluminatul public
 • măsuri pentru transport urban (căi de rulare/ piste de bicicliști/ achiziție mijloace de transport ecologice/ electrice, etc.)

Potențiali beneficiari

 • autorități publice centrale și locale

 

Axa Prioritară 4 – Dezvoltare urbană durabilă

Tipuri de activități

 • măsuri pentru transport urban (căi de rulare/ piste de bicicliști/ achiziție mijloace de transport ecologice/ electrice, etc.)
 • revitalizarea zonelor urbane (reconversia și refuncționalizarea terenurilor abandonate, etc.)
 • acțiuni integrate pentru comunități marginalizate prin: clădiri pentru activități educative, culturale și recreative; facilități destinate utilizării publice, cum ar fi: zone verzi de mici dimensiuni, piețe publice, scuaruri, părculețe etc.; străzi urbane și utilități de bază la scară mică.
 • infrastructura de educație (creșe, grădinițe, licee tehnologice, școli profesionale și tehnice)

Potențiali beneficiari

 • autorități publice locale mediul urban

 

Axa Prioritară 5 – Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Tipuri de activități

 • restaurarea, protecția și valorificarea patrimoniului cultural

Potențiali beneficiari

 • autorități publice locale
 • autorități publice centrale
 • ONG uri
 • unități de cult
 • parteneriate

 

Axa Prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală

Tipuri de activități

 • reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene care asigura conectivitatea, directa sau indirecta cu reteaua TEN T
 • construcţia / reabilitarea / modernizarea şoselelor de centură cu statut de drum judeţean aflate pe traseul drumului judetean respectiv

Potențiali beneficiari

 • autorități publice locale (CJ)

 

Axa Prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

Tipuri de activități

 • valorificarea economică a potențialului turistic balnear
 • valorificarea economică a potențialului turistic cu specific local
 • infrastructură turistică publică de agrement

Potențiali beneficiari

 • autorități publice locale
 • parteneriate

 

Axa Prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale

Tipuri de activități

 • construcţia de spitale regionale
 • reabilitarea/modernizarea/ dotarea cu echipamente a spitalelor judeţene de urgenţă
 • reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de servicii medicale (ambulatorii, unităţi de primiri urgenţe)
 • construirea/reabilitarea/modernizarea/ dotarea centrelor comunitare de intervenţie integrată
 • reabilitare/ modernizarea/ dotarea infrastructurii de servicii sociale fără componentă rezidențială construcţie/reabilitare de locuinţe de tip familial, apartamente de tip familial, locuinţe protejate etc.

Potențiali beneficiari

 • autorități publice locale
 • furnizori de servicii sociale de drept public și privat, acreditați conform legii
 • parteneriate

 

Axa Prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban

Tipuri de activități
Acțiuni integrate prin:

 • Construirea/reabilitare/modernizare locuinţelor sociale
 • Investiţii în infrastructura de sănătate, educație şi servicii sociale
 • Stimularea ocupării – activităţi de economie socială
 • Activităţi de dezvoltare comunitară integrată – activităţi de informare, consiliere

Potențiali beneficiari
Parteneriate (grup de acțiune locală) între:

 • Unităţi administrativ‐teritoriale (APL)
 • Furnizorii de servicii sociale de drept public sau privat, acreditaţi conform legii
 • ONG‐uri

 

Axa Prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

Tipuri de activități

 • construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii educaţionale antepreșcolare (creșe), preșcolare (gradinițe) și a celei pentru învățământul general obligatoriu (școli I‐ VIII)
 • reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii școlilor profesionale, liceelor tehnologice
 • reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale universitare

Potențiali beneficiari

 • unităţi administrativ‐teritoriale (APL)
 • instituţii de învăţământ superior de stat

 

Axa Prioritară 11 – Cadastru și înregistrarea proprietăților în zonele rurale din România

Tipuri de activități
Proiect major elaborat pentru o implementare in trei faze:

 • Integrarea datelor existente și extinderea înregistrării sistematice in zonele rurale ale României;
 • Servicii îmbunătățite de înregistrare cadastrală;
 • Management, Strategie și Tactici;

Potențiali beneficiari

 • ANCPI