Program Operațional Infrastructura Mare (transport, mediu și energie)

AXA PRIORITARĂ 1 – ÎMBUNĂTĂŢIREA MOBILITĂŢII PRIN DEZVOLTAREA REŢELEI TEN-T ȘI A METROULUI

      Obiective specifice

1.1 Creşterea mobilităţii prin dezvoltarea transportului rutier pe reţeaua rutieră TEN-T centrală

Acțiuni:

 • Construcţia / modernizarea rețelei rutiere TEN-T centrale (conform standardului definit prin MPGT: autostrăzi / drumuri expres /drumuri naţionale), inclusiv construcţia de variante de ocolire aferente reţelei (conform clasificaţiei tronsonului aferent); investiţiile prevăzute în cadrul acestui obiectiv vizează, cu precădere, creşterea standardului tronsonului finanţat;
 • Sprijin pentru beneficiari în pregătirea portofoliului de proiecte pentru perioada 2014-2020 şi post-2020.

          Potențiali beneficiari

 • Administratorul infrastructurii de transport rutier de interes european şi naţional, desemnat conform legislaţiei în vigoare, cu atribuţii în dezvoltarea proiectelor de investiţii

 

1.2 Creşterea mobilităţii pe reţeaua feroviară TEN-T centrală

Acțiuni

 • Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii feroviare aflate pe reţeaua TEN-T centrală, inclusiv achiziția materialului rulant necesar operării pe rețelele construite, a componentei ERTMS aferente, şi dezvoltarea de terminale intermodale cu impact major asupra valorificării transportului feroviar pe reţeaua TEN-T central;
 • Realizarea de studii pentru linia de cale ferată de mare viteză;
 • Sprijin pentru beneficiari în pregătirea portofoliului de proiecte pentru perioada 2014-2020 şi post-2020.

           Potențiali beneficiari

 • Administratorul infrastructurii de transport feroviar, desemnat conform legislaţiei în vigoare, cu atribuţii în dezvoltarea proiectelor de investiţii;
 • Parteneriate cu alţi potenţiali beneficiari;
 • Ministerul Transporturilor;
 • Alte structuri desemnate prin ghidul solicitantului

 

1.3 Creşterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe reţeaua TEN-T centrală

Acțiuni

 • Investiţii în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de navigaţie pe Dunăre şi pe canalele navigabile ale Dunării, precum şi în interiorul porturilor situate pe TEN-T centrală, inclusiv achiziţia de echipamente şi nave multifuncţionale pentru asigurarea navigabilităţii pe Dunăre;
 • Modernizarea şi dezvoltarea capacității porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală, inclusiv componente aferente transportului intermodal;
 • Sprijin pentru beneficiari în pregătirea portofoliului de proiecte, pentru perioada 2014-2020 şi post-2020.

          Potențiali beneficiari

 • Administratorii canalelor navigabile şi administratorii porturilor maritime şi fluviale, desemnaţi conform legislaţiei în vigoare, cu atribuţii în dezvoltarea proiectelor de investiţii
 • Parteneriate cu alţi potenţiali beneficiari
 • Ministerul Transporturilor

 

1.4 Creşterea gradului de utilizare a transportului cu metroul în București-Ilfov

Acțiuni

 • Investiţii în infrastructura de metrou, constând în construirea de noi tronsoane, inclusiv staţiile aferente, conform conform Planului de Mobilitate Urbană Durabilă în Bucureşti-Ilfov şi strategiei de dezvoltare a transportului urban cu metroul;
 • Investiţii în mijloace de transport public de mare capacitate şi viteză (material rulant), moderne şi modernizarea instalaţiilor pe reţeaua de metrou existentă, pentru creşterea gradului de confort şi siguranţă pentru publicul călător şi reducerea duratelor de călătorie;
 • Investiţii în echipamente pentru accesul călătorilor în staţiile de metrou şi în sisteme moderne de siguranţă a circulaţiei, inclusiv pentru asigurarea conexiunii cu mijloacele de transport de suprafață (racorduri directe între rețeaua de metrou și cea de transport de suprafață).

         Potențiali beneficiari

 • METROREX

 

Axa Prioritară 2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient

        Obiective specifice

2.1 Creşterea mobilităţii pe reţeaua rutieră TEN-T globală

Acțiuni

 • Construcţia / modernizarea reţelei rutiere TEN-T globale (conform standardului definit prin MPGT: autostrăzi / drumuri expres /drumuri naţionale/transregio/eurotrans, inclusiv construcţia de variante de ocolire (conform standardului tehnic adecvat), în completarea investiţiilor din Fond de Coeziune; investiţiile prevăzute în cadrul acestui obiectiv vizează, cu precădere, creşterea standardului tronsonului finanţat;
 • Sprijin pentru beneficiari în pregătirea portofoliului de proiecte eligibile din POIM

          Potențiali beneficiari

 • Administratorul infrastructurii de transport rutier de interes european şi naţional, desemnat conform legislaţiei în vigoare, cu atribuţii în dezvoltarea proiectelor de investiţii

2.2 Creşterea accesibilităţii zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T

Acțiuni

 • Modernizarea / dezvoltarea reţelei rutiere, inclusiv construcţia de variante de ocolire (conform standardului definit prin MPGT: autostrăzi/drumuri expres/drumuri naţionale / trans-Regio şi Euro Trans) care asigură o conexiune adecvată la rețeauau TEN-T sau creşterea accesibilităţii regionale;
 • Sprijin pentru beneficiari în pregătirea portofoliului de proiecte eligibile din POIM

          Potențiali beneficiari

 • Administratorul infrastructurii de transport rutier de interes european şi naţional, desemnat conform legislaţiei în vigoare, cu atribuţii în dezvoltarea proiectelor de investiţii

 

2.3 Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor

Acțiuni

 • Investiţii în infrastructura aeroportuară (construcţie/extindere/modernnizare terminale, reabilitare-modernizare/extindere piste, căi de rulare, platforme etc.), însoţite de măsuri de protecţia mediului

          Potențiali beneficiari

 • Administratorii infrastructurii aeroportuare

 

2.4 Creşterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale şi porturi

Acțiuni

 • Modernizarea/ dezvoltarea de terminale intermodale şi modernizarea instalaţiilor şi echipamentelor de transfer intermodal, pentru atragerea mărfurilor de la transportul rutier pe distanţe lungi la cel feroviar şi fluvial şi reducerea blocajelor în terminalele multimodale;
 • Modernizarea/dezvoltare infrastructurii portuare (dane, docuri, chei, terminale de mărfuri, conexiuni intermodale etc.), în vederea oferirii de condiţii optime pentru pentru transportul naval de mărfuri, inclusiv achiziţia de instalaţii portuare şi alte echipamente.

           Potențiali beneficiari

 • Administratori de infrastructură de transport pentru toate modurile
 • Autorităţile publice locale
 • Operatori de terminale intermodale

 

2.5 Creşterea gradului de siguranţă şi securitate pe toate modurile de transport şi reducerea impactului transporturilor asupra mediului

Acțiuni

 • Măsuri de îmbunătăţire a siguranţei traficului şi securităţii transporturilor pentru toate modurile de transport prin acțiuni specifice de tipul, dar nu exclusiv:
 • Implementarea mijloacelor de semnalizare orizontală şi verticală
 • Implementarea unor măsuri specifice în localităţile liniare de-a lungul drumurilor europene şi naţionale (semnalizarea trecerilor de pietoni, benzi de viraj, stații de autobuz laterale, parcări, etc.)
 • Construcția unor bariere de tip New Jersey pe toate drumurile naționale cu 4 benzi fără protecție între sensurile de mers
 • Trecerea la un profil de 2+1 benzi alternativ pe sensurile de mers pe toate drumurile naţionale cu profil periculos (tip „2 x 1.5” benzi) prin
 • Implementarea sistemelor de transport inteligente (ex. ERTMS, VTMIS, Ro-RIS) şi a interfeţelor între diverse moduri de transport STI, acolo unde nu au fost implementate ca parte a intervenţiilor la nivelul infrastructurii, pentru creșterea siguranței la nivelul acțiunilor de control a traficului
 • Treceri la nivel rutier/feroviar îmbunătăţite
 • Extinderea sistemelor mobile și fixe de monitorizare a traficului și de supraveghere automată, pe toate modurile de transport
 • Perdele forestiere, panouri parazăpezi sau alte soluții echivalente de protecție în vederea asigurării protecţie a căilor de comunicaţie împotriva înzăpezirii /altor calamități naturale (pentru infrastructura existentă, unde nu se prevăd investiții integrate prin POIM din alte OS)
 • Achiziţionarea de echipamente de pe şenale – canal navigabil şi alte tipuri de echipamente cu rol în asigurarea siguranţei şi securităţii transporturilor indiferent de modul de transport
 • Alte acţiuni cu rol de creşterea a siguranţei pe toate modurile de transport, inclsuiv proiectele fazate.
 • Măsuri destinate protecţiei mediului, la nivelul tuturor modurilor de transport (ex: instalarea de panouri de protecţie împotriva zgomotului, covoarea astfaltice fonoabsorbante, perdele forestiere, achiziţia de nave multifuncţionale PSI şi asistenţa în activităţile de depoluare pe căile navigabile şi maritime);

           Potențiali beneficiari

 • Administratori de infrastructură de transport pentru toate modurile (inclusiv parteneriate cu alte instituţii publice)
 • Autorităţile publice locale care gestionează infrastructura din interiorul localităţilor/ infrastructură rutieră de tip drum naţional care face legături interurbane
 • Poliția rutieră și Poliția Transporturi, individual sau în parteneriat sau cu aplicantul pentru proiectele de siguranţă şi securitate

 

2.6 Reducerea timpului de staţionare la punctele de comunicare transnaţională

Acțiuni

 • Investiţii în infrastructura de acces în punctele de trecere a frontierei, inclusiv în vamă,
 • Crearea, extinderea şi modernizarea infrastructurii de control vamal şi rutiere în birourile vamale, inclusiv a clădirilor aferente;
 • Achiziţia de echipamente specifice activităţii de control vamal nedistructiv, inclusiv achiziţionarea de echipamente de scanare;
 • Achiziţia de instrumente şi echipamente aferente activităţii de monitorizare dinamică a perimetrului şi dirijare a traficului;
 • Sprijin pentru identificarea cauzelor întârzierilor în punctele de trecere a frontierei și pentru dezvoltarea portofoliului de proiecte;

          Potențiali beneficiari

 • Ministerul Transporturilor
 • ANAF
 • Operatorul de infrastructură la punctul de trecere a frontierei
 • Poliţia rutieră / Poliția Transporturi/ Poliţia de frontieră

2.7 Creşterea sustenabilităţii şi calităţii transportului feroviar

Acțiuni

 • Susținerea pachetului de măsuri de reformă a sistemului feroviar, în acord cu propunerile formulate prin MPGT și studiile de fundamentare
 • Studii și investiții în eficientizarea calității serviciului oferit prin sprijinirea procesului de reformă
 • Investiţii integrate orientate spre îmbunătățirea rapidă a calității serviciilor pe magistralele prioritare, cuprinzând: (i) achiziția de material rulant modern, eficient (inclusiv pentru intervenții de deszăpezire) și cu capacități de interoperabilitate (ERTMS); (ii) îmbunătățirea mersului de tren (frecvență mai mare, mers cadențat) (iii) modernizarea gărilor, prioritar pe TEN-T central (corelat cu MPGT), (iv) eliminarea restricțiilor de viteză cu cost redus (e.g. înlocuirea schimbătoarelor, etc.), alte măsuri care asigură îmbunătăţire a serviciilor;
 • Investiții orientate spre eficientizarea sectorului feroviar (electrificarea liniilor, eficiență energetică etc.), conform prioritizării din MPGT, respectiv TENT-T central
 • Reabilitare / modernizarea infrastructurii de transport feroviar, fiind prioritizate proiectele fazate, precum şi cele prioritizate conform MPGT, cu accent pe dezvoltarea reţelei TEN-T centrale
 • Sprijin pentru beneficiari pentru pregătirea portofoliului de proiecte 2014-2020 şi post-2020

          Potențiali beneficiari

 • Autoritatea responsabilă cu realizarea reformei feroviare (MT/ARF)
 • Administratorul infrastructurii de transport feroviar de interes naţional.
 • Ministerul Transporturilor
 • Alte categorii de beneficiari relevante

 

Axa Prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor

      Obiective specifice

3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România

Acțiuni

 • Proiecte integrate de consolidarea şi extinderea sistemelor integrate de management al deşeurilor, cu respectarea ierarhiei deşeurilor (prevenire, pregătirea pentru reutilizare, reciclare, alte metode de valorificare, inclusiv tratare şi eliminare): închiderea și reabilitarea de depozite neconforme şi deschiderea/extinderea de noi depozite, implementarea sistemelor de colectare selectivă, construcţia de instalații de transfer și valorificare/tratare, inclusiv platforme de compostare şi unități de compostare individuală şi staţii de tratare mecano-biologică ş.a.
 • Consolidarea capacităţii instituţionale a beneficiarilor în domeniul sistemelor integrate de management al deşeurilor, ca parte integrantă a proiectelor individuale;
 • Implementarea unui sistem integrat de management al deşeurilor la nivelul municipiului Bucureşti;
 • Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz).

          Potențiali beneficiari

 • Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară prin Consiliile Județene/ Primăria Municipiului Bucureşti

3.2 Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei

Acțiuni

 • Proiecte integrate de apă şi apă uzată (noi şi fazate), cu următoarele tipuri de subacţiuni:
 • Construirea/reabilitarea reţelelor de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate (cu treaptă terţiară de epurare, acolo unde este cazul) care asigură colectarea şi epurarea încărcării organice biodegradabile în aglomerări mai mari de 2.000 l.e., acordându-se prioritate aglomerărilor cu peste 10.000 l.e.;
 • Implementarea şi eficientizarea managementului nămolului rezultat în cadrul procesului de epurare a apelor uzate;
 • Reabilitarea şi construcţia de staţii de tratare a apei potabile, împreună cu măsuri de creştere a siguranţei în alimentare şi reducerea riscurilor de contaminare a apei potabile.
 • Reabilitarea şi extinderea sistemelor existente de transport şi distribuţie a apei;
 • Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii sistemelor centralizate de alimentare cu apă în localităţile urbane şi rurale.
 • Dezvoltarea unui laborator naţional pentru îmbunătăţirea monitorizării substanţelor deversate în ape, acordându-se prioritate în special substanţelor periculoase, şi a calităţii apei potabile

           Potențiali beneficiari

 • Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară prin Operatorii Regionali (OR) de Apă
 • Pentru investițiile aferente Municipiului București, beneficiarul proiectului va fi Primăria Municipiului București.
 • Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor va promova operaţiunile vizând îmbunătăţirea monitorizării substanţelor deversate în ape și a apei potabile, prin Administraţia Naţională ”Apele Române”, şi prin Ministerul Sănătăţii

 

Axa Prioritară 4 – Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric

       Obiective specifice

4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate

Acțiuni

 • Continuarea elaborării planurilor de management/seturilor de măsuri de conservare / planurilor de acțiune pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele situate în mediul marin) și pentru speciile de interes comunitar neacoperite de proiectele anterioare, cu accent pe:
 • Elaborarea studiilor pentru monitorizarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară;
 • Inventarierea speciilor sălbatice de interes comunitar în vederea determinării măsurilor pentru menţinerea/îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară, fie la nivel naţional, fie la nivel de sit;
 • Alte activități necesare specifice elaborării planurilor de management.
 • Implementarea planurilor de management / seturilor de măsuri de conservare/ planurilor de acțiune pentru ariile naturale protejate și pentru speciile de interes comunitar aprobate (inclusiv cele situate în mediul marin), în special:
 • Măsuri pentru menţinerea și îmbunătățirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară, inclusiv reconstrucţia ecologică a ecosistemelor de pe suprafaţa ariilor naturale protejate, inclusiv a siturilor Natura 2000;
 • Monitorizarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară;
 • Reducerea efectelor presiunilor hidromorfologice la nivelul cursurilor de apă în vederea protecţiei biodiversităţii (pasaje de trecere a ihtiofaunei pentru lucrările de barare transversală a cursului de apă, restaurarea zonelor umede, restaurarea albiei și a reliefului din lunca inundabilă a corpurilor de apă, etc);
 • Crearea şi menţinerea coridoarelor ecologice, crearea și menţinerea coridoarelor de migraţie a speciilor, conservarea conectivităţii şi funcţionalităţii ecologice, menţinerea şi/sau îmbunătăţirea conectivităţii pentru reţeaua de arii protejate, inclusiv a reţelei Natura 2000;
 • Alte tipuri de măsuri similare, conform planurilor de management.
 • Menţinerea şi refacerea ecosistemelor degradate şi a serviciilor furnizate (împăduriri, coridoare ecologice etc.), situate în afara ariilor naturale protejate, în acord cu obiectivele europene în domeniu, inclusiv în mediul marin;
 • Acţiuni de completare a nivelului de cunoaştere a biodiversităţii şi ecosistemelor (monitorizarea şi evaluarea speciilor şi habitatelor, cunoaşterea factorilor de presiune exercitaţi asupra biodiversităţii, inclus a speciilor invazive etc.)

          Potențiali beneficiari

 • MMAP/ANPM/GNM/APM/ANAR/ANAP/
 • Institute de cercetare
 • Universităţi
 • ONG-uri
 • Custozi/Administratori ai ariilor naturale protejate
 • Autorități ale administrației publice centrale/locale
 • Alte structuri în coordonarea /subordonarea autorităţilor centrale / locale

4.2 Creşterea nivelului de evaluare şi monitorizare a calităţii aerului la nivel naţional prin dezvoltarea instrumentelor de monitorizare

Acțiuni

 • Dezvoltarea RNMCA prin achiziţionarea de echipamente de monitorizare a poluanților și instalarea lor în amplasamente noi și achiziţia de echipamente de monitorizare a unor poluanți noi, pentru care până în acest moment nu există determinări;
 • Dezvoltarea unui sistem de prognoză şi inventariere a emisiilor de poluanţi în aer;
 • Dezvoltarea unei baze de date în conformitate cu cerinţele directivei INSPIRE, privind inventarierea poluanților emiși în aer.

         Potențiali beneficiari

 • Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

4.3 Reducerea suprafeţelor poluate istoric

Acțiuni

 • Măsuri de decontaminare şi ecologizare a siturilor poluate istoric, inclusiv refacerea ecosistemelor naturale şi asigurarea calităţii solului în vederea protejării sănătăţii umane

          Potențiali beneficiari

 • Autorităţi publice / alte organisme publice, inclusiv structuri subordonate acestora, pentru situri contaminate istoric aflate în proprietate sau puse la dispoziţia acestora de către proprietar în vederea implementării proiectului

 

Axa Prioritară 5 – Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor

        Obiective specifice

5.1 Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundaţii şi eroziune costieră

Acțiuni

 • Acţiuni pentru prevenirea inundaţiilor:

Utilizarea infrastructurii verzi pentru prevenirea inundaţiilor prin preluarea soluțiilor oferite de ecosisteme naturale pentru gestionarea riscurilor generate de creșterea incidenței evenimentelor extreme (zone umede, cu efect asupra prevenirii inundaţiilor şi deşertificării, stabilirea unor zone inundabile controlat şi măsuri bazate pe ecosisteme, torenţi şi desecări ș.a)

Dezvoltarea de studii, metodologii, evaluări, rapoarte, manuale de bună practică pentru managementul barajelor;

Abordare intersectorială la nivel de bazin hidrografic (dezvoltare coordonată şi management integrat al activităţilor privind apa, terenurile şi resursele);

Modernizarea infrastructurii de monitorizare şi avertizare a fenomenelor hidro-meteorologice severe în vederea asigurării protecţiei vieţii şi a bunurilor materiale;

Măsuri care asigură eficacitatea intervenţiilor de prevenire a inundanţiilor sub forma infrastructurii verzi, precum sisteme de prevenire anticipată şi de management al bazinelor în timpul inundaţiilor.

Realizarea de măsuri structurale de protecţie împotriva riscului la inundaţii, acolo unde infrastructura verde nu este suficientă, prin construirea ori reabilitarea infrastructurii de reducere a impactului unor fenomene meteorologice extreme. Acestea vor include cu prioritate investiţii pentru stocarea/devierea apelor provenite de la inundaţii, dar şi regularizări de albii şi consolidări de maluri.

Alte tipuri de acţiuni specifice gestiunii riscului la inundaţii, conform celor prevăzute în Strategia Naţională de management al riscului la inundaţii pe termen lung mediu şi lung sau în planurile de management al riscului la inundaţii.

 • Acţiuni pentru prevenirea eroziunii costiere:

Acţiuni specifice de limitare a efectelor negative ale eroziunii costiere asupra plajelor, şi activităţi de reabilitarea şi protecţia plajelor incluzând înnisipări artificiale, crearea de noi plaje, diguri şi epiuri pentru retenţia nisipului, diguri de stabilizare a plajelor; lucrări de consolidare, drenaje, ziduri de sprijin; ş.a.
Măsuri de prevenire şi protecţie împotriva altor riscuri
Măsuri de promovare a infrastructurii verzi specifice riscurilor identificate prin evaluarea naţională şi/sau prin planul de acţiune de adaptare la schimbări climatice;

          Potențiali beneficiari

 • Administraţia Naţională Apele Române, prin Administraţiile Bazinale de Apă / instituţie desemnată să implementeze şi să monitorizeze PMRI
 • Alte organisme cu atribuţii în prevenirea şi managementul la nivel național a riscului de inundaţii (ex. Administrația Națională de Meteorologie) sau alte riscuri identificate pe baza evaluării naţionale (după ce rezultatele acesteia vor fi disponibile)
 • Parteneriate între instituțiile publice centrale cu rol în prevenirea inundațiilor, precum și cu ONG-urile și alte structuri cu o anumită specializare în domeniul ecologic, care pot să asigure expertiza necesară pentru implementarea măsurilor de tip non-structural.

5.2 Creșterea nivelului de pregătire pentru o reacție rapidă și eficientă la dezastre a echipajelor de intervenție

Acțiuni

 • Dotarea serviciilor profesioniste şi voluntare pentru situaţii de urgenţă cu tehnică, mijloace şi echipament de intervenţie care să permită reducerea timpului de intervenţie în caz de dezastre, răspunsul în caz de dezastru major, protecţia personalului de intervenţie, creşterea eficienţei răspunsului şi protejarea mediului;
 • Dezvoltarea infrastructurii aferente sistemului de pregătire a personalului din serviciile de urgenţă profesioniste şi voluntare prin dezvoltarea bazelor şi poligoanelor specializate de pregătire în domeniile CBRN, căutarea-salvarea din medii ostile şi asanarea de muniţie;
 • Modernizarea sistemului de comandă a incidentelor şi a sistemelor IT asociate, în vederea asigurării interoperabilităţii structurilor cu atribuţii în domeniul gestionării situaţiilor de urgenţă;
 • Constituirea şi dotarea unor centre regionale de intervenţie multi-risc în vederea asigurării unui răspuns oportun şi eficient la nivel regional şi completarea şi dotarea centrelor rapide de intervenţie

          Potențiali beneficiari

 • Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi structurile din subordine, precum şi alte instituţii specializate care pot interveni pentru gestionarea unor situații de urgență specifice (ex. ARSVOM pentru accidentele pe mare și intervenții în caz de poluare), acestea depunând proiectele în parteneriat cu IGSU, ca responsabil la nivel național privind managementul situațiilor de urgență (ca lider sau junior)

 

Axa Prioritară 6 – Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon

       Obiective specifice

6.1 Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal)

Acțiuni

 • Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei electrice şi/sau termice din biomasă şi biogaz:
 • Realizarea şi modernizarea capacităţilor de producţie a energiei termice pe bază de energie geotermale
 • Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice, în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiţii de siguranţă a funcţionării SEN

          Potențiali beneficiari

 • Unităţi administrativ teritoriale în raza cărora există potenţial de utilizare a resurselor de energie regenerabile de tip geotermal sau biomasă/biogaz
 • Societăţi comerciale care au ca activitate producerea de energie în scopul comercializării.

6.2 Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali

Acțiuni

 • Implementarea unor sisteme de monitorizare a consumurilor de energie la consumatorii industriali

          Potențiali beneficiari

 • Societăţi comerciale din industrie, cu consumuri de peste 1.000 tep/an (definite drept mari consumatori de energie, conform ANRE), pentru care trebuie implementate aceste sisteme în vederea identificării rapide a soluţiilor imediate de reducere a consumurilor şi pentru care trebuie să existe un instrument puternic de cuantificare a efectelor pozitive a aplicării măsurilor de creştere a eficienţei energetice.

6.3 Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor

Acțiuni

 • Implementarea distribuţiei inteligente într-o zonă omogenă de consumatori casnici de energie electrică (proiecte demonstrative la nivelul regiunilor acoperite de operatorii de distribuție concesionari)

           Potențiali beneficiari

 • Operatorii de distribuţie concesionari ai serviciului public de energie electrică, care se supun obligaţiilor de implementare a contorizării inteligente în proporţie de 80% până în 2020 (conform Ordinului ANRE nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice).

6.4 Creşterea economiilor în consumul de energie primară produsă prin cogenerare de înaltă eficienţă

Acțiuni

 • Realizarea / modernizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficienţă (maximum 8 MWe) pe gaz natural şi biomasă la nivelul întreprinderilori
 • Realizarea / modernizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficienţă care utilizează gaze reziduale provenite din procese industriale la nivelul întreprinderilor

          Potențiali beneficiari

 • Societăţi comerciale din industrie / reprezentantul desemnat al unui parc industrial (administratorul parcului sau distribuitorul de energie al parcului) (codul CAEN urmează a fi definit prin Ghidul solicitantului), înregistrând consumuri de peste 200 tep/an, care pot dovedi condiţiile cerute proiectelor de cogenerare şi/sau care intenţionează să valorifice potenţialul termic al gazelor reziduale provenite din procese industriale şi care pot dovedi un necesar util de energie termică pentru procesele industriale cu o durată de minim 4.000-5.000 h/an
Axa Prioritară 7 – Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate

       Obiective specifice

7.1 Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate
Acțiuni

 • Modernizarea/extinderea reţelelor termice primare şi secundare din sistemele de alimentare cu energie termică, inclusiv a punctelor termice; extinderea reţelei de transport şi distribuţia va fi finanţabilă doar în contextul în care reţeauau existentă a fost reabilitată, iar extinderea este justificată pentru a accentua sustenabilitatea sistemului;
 • Achiziţionarea/modernizarea echipamentelor necesare bunei funcţionări a sistemelor de pompare a agentului termic;
 • Implementarea de Sisteme de Management (măsurare, control şi automatizare a SACET)

         Potențiali beneficiari

 • Autoritățile publice locale din localitățile selectate (unitățile administrative teritoriale)

7.2 Creşterea eficienţei energetice în sistemul centralizat de furnizare a energiei termice în Municipiul Bucureşti

Acțiuni

 • Optimizarea / reabilitarea / extinderea reţelelor de transport şi distribuţie a energiei termice prin redimensionarea acestora, corespunzător debitelor de agent termic vehiculate, în strânsă corelare cu programele de reabilitare termică a clădirilor şi efectelor de reducere a consumului de energie termică
 • Zonarea şi reconfigurarea (trasee şi lungimi) a reţelelor de transport şi distribuţie al agentului termic
 • Implementarea soluţiei de realizare a reţelei cu conducte preizolate (sau similar), dotate cu sistem de detectare, semnalizare şi localizare a pierderilor, în scopul reducerii acestora
 • Reabilitarea/reconfigurarea platformelor de vane, a racordurilor şi a elementelor constructive
 • Finalizarea Sistemului Centralizat de Monitorizare (SCADA).

          Potențiali beneficiari

 • Municipiul Bucureşti

 

Axa Prioritară 8 – Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale

        Obiective specifice

8.1 Creşterea capacităţii Sistemului Energetic Naţional pentru preluarea energiei produse din resurse regenerabile

Acțiuni

 • Realizarea şi/sau modernizarea reţelelor electrice de transport (linii electrice aeriene şi staţii)

        Potențiali beneficiari

 • Transelectrica

8.2 Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine

Acțiuni

 • Dezvoltarea/modernizarea Sistemului Național de Transport Gaze Naturale (construcţia unor noi conducte), şi îmbunătăţirea și a parametrilor de funcţionare a interconectărilor cu sistemele de transport ale statelor vecine

          Potențiali beneficiari

 • Transgaz