Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă

Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă constituie sprijinirea operatorilor economici, societăţi şi societăţi cooperative, prin facilitarea accesului la finanţare, în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale acestora, urmărind adaptarea la cerinţele determinate de statutul României ca stat membru al Uniunii Europene, prin creşterea nivelului de competitivitate, crearea şi menţinerea locurilor de muncă, sporirea protecţiei consumatorilor şi securităţii alimentare.

 Beneficiari: pot beneficia de alocație financiară nerambursabilă operatorii economici (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii), respectiv societăţi si societăţi cooperative, care îndeplinesc cumulativ la data solicitării următoarele criterii de eligibilitate:

 • sunt înregistraţi conform Legii nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările  ulterioare sau în baza  Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei sau în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanti în afaceri şi se încadrează în categoria IMM, conform Legii 346/2004
 • sunt persoane juridice (societăţi/societăţi cooperative), care au ca obiect de activitate comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, (Anexa cod CAEN);
 • sunt considerate întreprinderi autonome, legate, partenere sau întreprinderi unice; 
 • au cel puţin 1 an calendaristic de la înfiinţare la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de investiţii şi codul CAEN pentru care solicită finanţare este autorizat, cu cel puţin 3 luni anterior datei deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de investiţii;
 • au capital social integral privat;
 • societatea nu a beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului în ultimii 3 ani. Asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot beneficia de AFN în cadrul prezentului program decât cu o singură societate, pentru care se verifică statutul de întreprindere unică:
 • nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru; solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul;
 • au o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane de euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane de euro, la finele anului fiscal anterior;
 • au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250, în anul fiscal anterior;  
 •  au sediul social, respectiv punctele de lucru/sediile secundare, sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
 • nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment, executare silită, închidere operaţională sau suspendare temporară a activităţii;
 •  nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică;
 • au obţinut cel puţin 50 puncte în urma completării on-line a planului de investiţii;
 • nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene, a AIMMAIPE, a Consiliului Concurenței sau a altui furnizor de ajutor de stat/de minimis de recuperare a unui ajutor de stat/ajutor de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, cu dobânzile aferente;
 • nu au primit un ajutor ilegal;
 • nu au fost respinşi la finanţare în ultimii 5 ani în cadrul programelor naţionale derulate de furnizorul de ajutor de minimis pe motive de fraudare a procedurii ;
 • nu există legături de rudenie între structurile acţionariatului solicitantului şi personalul din cadrul MMACA /AIMMAIPE şi soț/soție, afini şi rudele acestora până la gradul II inclusive;
 • au transmis formularul de raportare tehnică în termenul prevăzut de procedurile de implementare a programelor naţionale de care au beneficiat în ultimii 3 ani (doar pentru aplicanţii care au beneficiat de finanţare în cadrul programelor naţionale în ultimii 3 ani);
 • au transmis cerere de renunţare parţială/totală la finanţare în termenul prevăzut de procedurile de implementare a programelor naţionale în cadrul cărora au semnat contract de finanţare în ultimii 3 ani (doar pentru aplicanţii care au semnat contract de finanţare în cadrul programelor naţionale în ultimii 3 ani şi au renunţat parţial sau total la finanţare);